دوستان عزیزدرمرحله اول برای خریدوفروش طلا ابتدافرمولهای زیراکاملایاد گرفته ودر مرحله دوم مبادرت به خریدوفروش نمایید.
دوستان خوبم برای محاسبه قیمت طلادرایران ازانس جهانی ازفرمولهای زیراستفاده نمایید.

 
1-یک انس طلا=31.103431گرم باعیار(999.9)که عیار(24)هم خوانده می شود.

2-یک مثقال طلا=4.608گرم میباشد.


3-مظنه طلا درایران(که برسرزبان هامیباشد) یعنی قیمت 4.608گرم طلای17عیاریا(705)

4-سكه تمام بهارآزادي (قدیمی وامامی )عيار(21.6)مي باشدياهمان عيار(900)كه عيار 22هم خوانده ميشودوزن هرسكه(8.133)گرم مي باشد.

5-سكه نيم بهار آزادي(وزن 4.0665گرم عيار(900)


6-سكه ربع بهارآزادي(وزن2.03225گرم عيار(900 )

فرمول1-بدست آوردن مظنه طلای ایران ازطریق انس جهانی:

 
قیمت یک انس طلا*قیمت یک دلار/9.5742=مظنه طلای ایران قیمت4.608گرم طلای 17عیاریا(705)
مظنه17عیار/4.608گرم=1گرم طلای 17عیار
1گرم17عیار/705*750=1گرم طلای 18عیار
مظنه 17عیار/4.33152=1گرم طلای18عیار   

مثال قیمت یک انس طلا 614.2دلار-قیمت یک دلار915تومان مظنه چقدرمیشود
614.2دلار*915تومان/9.5742=58698تومان(مظنه ایران)عیار17یا705.

 
فرمول2-بدست آوردن قیمت سکه تمام ازطریق انس جهانی.
قیمت یک انس طلا*قیمت یک دلار/4.24927=قیمت یک عددسکه تمام. مثال:614.2دلار*915تومان/4.24927=132256تومان(قیمت طلای یک عددسکه تمام بهارازانس )+5000هزینه ضرب و1000الی1200تومان حق دلالی که این مبلغ هم درشرایط بازارمتغیراست
برای بدست آوردن یک مثقال(4.608گرم)طلای18(750)عیارازانس جهانی.


فرمول 3- قیمت یک انس طلا*قیمت یک دلار/8.999=قیمت یک مثقال(4.608گرم)طلای18(750)عیار. مثال:642دلار*915تومان/8.999=65277تومان قیمت یک مثقال(4.608گرم)طلای18(750)عیارازانس جهانی.

 
فرمول4-قیمت یک مثقال(4.608گرم)طلای 18(750)عیارکه درفرمول3بدست آورده ایم راتقسیم بر4.608کنیم=قیمت یک گرم طلای 18(750)عیار. مثال:65277/4.608=14166تومان قیمت یک گرم طلای18(750)عیار.


فرمول5-دوستان دقت کنیدشماوقتی که به بازارطلازنگ میزنیدتاقیمت بگیریدقیمت مظنه رابه شمامی گویندیعنی قیمت(4.608گرم)طلای17(705)عیارراحال اگرشمابخواهیدقیمت یک گرم طلاباهرعیاری رابدست آوریدازروی مظنه گرفته شده بدین طرق عمل نمایید.
مظنه17(705)/4.608/705*(هرعیاری)=قیمت یک گرم طلاباهرعیاری. مثال:قیمت یک گرم طلاباعیار925ازروی مظنه61355تومان چقدرمیشود.
61355تومان/4.608/705*925=17470تومان قیمت یک گرم طلاباعیار925ازروی مظنه ایران.


فرمول بسیارمهم 6-هنگام خریداول ازهمه خودتان بافرمول شماره1مظنه راازانس جهانی حساب کنیدبعد مظنه ایران راازچند مغازه دربازار بپرسیدوباقیمت مظنه خود مقایسه کنیدواختلاف تشخیص دهیدوبعدمبادرت به خریدنمایید.


مبلغ پولتان/مظنه روز*4.608*705/عیار(شمش یاآبشده)=مقدار(وزن)طلای خریدشده با پول موجودوعیارمشخص(شمش یاآبشده). مثال:7000000تومان پولداریم( برای خرید) مظنه روز 61000تومان مغازه داربرای فروش طلای آبشده باعیار 935داردبا مبلغ فوق چند گرم طلای آبشده باعیار(935)روی مظنه61000تومان بایدبه ما بدهد.

 
7000000تومان/61000تومان*4.608*705/935=398.700گرم طلای آبشده با عیار935بایدبگیرید.


فرمول بسیارمهم 7- هنگام فروش هم اول ازهمه خودتان بافرمول شماره1مظنه راازانس جهانی حساب کنیدبعد مظنه ایران راازچند مغازه دربازار بپرسیدوباقیمت مظنه خود مقایسه کنیدواختلاف تشخیص دهیدوبعدمبادرت به فروش نمایید.

(وزن)طلایتان*مظنه روز/4.608/705*عیار(شمش یاآبشده)=مبلغ (پول)طلایتان که موقع فروش بایدبگیرید. مثال:398.7گرم طلای آبشده باعیار(935)داریم مظنه روزهم 65000تومان موقع فروش چقدر پول ازمغازه داربگیریم.

398.700گرم*65000تومان/4.608/705*935=7458811تومان ازمغازه داربایدبگیرد.


فرمول مهم قیمت 1گرم طلا باهرعیاری ازانس
قیمت 1انس طلا*قیمت ادلار/31.103431* (0.هرعیار)=قیمت 1گرم طلا هرعیاری875دلار*919/31.103431/*0.750=19390تومان قیمت 1گرم750یا(18عیار)


فرمول بدست آوردن قیمت یک مثقال نقره ازروی قیمت جهانی انسقیمت 1انس نقره*قیمت1دلار/31.103431گرم=قیمت 1گرم نقره
قیمت1گرم نقره*4.608گرم=قیمت 1مثقال نقره
مثال:قیمت 1انس نقره جهانی 12.30دلارقیمت نقره درایران چقدر میشود
12.30دلار*980تومان/31.103431گرم=388تومان(قیمت 1گرم نقره ازانس)
388تومان*4.608گرم=1788تومان(قیمت 1مثقال نقره ازانس)
حال مظنه نقره که همان 1مثقال است درایران بسته به شرایط بازار80الی110تومان بالاتره درهرمثقال

موفق و سر بلند باشید

shahram_h_d@live.com

 

+ نوشته شده توسط شهرام حسن دهقانی در دوشنبه نهم شهریور 1388 و ساعت 23:59 |


Powered By
BLOGFA.COM


تماس با ما